user_mobilelogo
Image
Image

Reglement

1. Indeling in categorieën

De organisator deelt de deelnemer in een wedstrijdcategorie in op basis van de afstand waarvoor de loper werd ingeschreven. De 3 bestaande categorieën zijn 3km; 6km en 11km. Geslacht en leeftijd spelen hierbij geen rol. De lopers die individueel hebben ingeschreven dienen bij de CHECK-IN balie het polsbandje overeenkomstig hun categorie op te halen ten laatste een half uur voor de start op de dag van het  evenement. Lopers die met een groep zijn ingeschreven ontvangen hun polsbandje via de  verantwoordelijke van de groep, van wie de naam en contactgegevens werden door gegeven bij de inschrijving. De deelnemer dient voorafgaande aan het evenement te controleren of de hem door de organisator toegekende indeling juist is. De organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de deelnemer.


2. Vaststelling van de gelopen tijd.

Vermits bij deze loop de nadruk ligt op deelnemen, is er geen individuele tijdsregistratie voorzien.
Bij de aankomst staat een grote klok waarop elke loper, indien gewenst, zijn/haar tijd kan bekijken
bij aankomst.


3. Wijze van voortbewegen.

Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de organisator uitgezette
parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. Wandelaars worden niet toegelaten op het parcours nog in de bedrijven.
Alle deelnemers dienen rekening te houden met eventuele hindernissen die zich op het parcours kunnen bevinden.
De organisatie doet er alles aan om elke hindernis die een gevaar kan betekenen voor de loper zo goed mogelijk aan te duiden of om een omleiding in het parcours te voorzien.
De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien een deelnemer een markering negeert of zich buiten het parcours begeeft.


4. Polsbandjes.

Elke deelnemer ontvangt van de organisator een polsbandje. De deelnemer dient dit polsbandje
zichtbaar te dragen gedurende de periode waarin hij zich op het parcours bevindt. De deelnemer wordt verzocht eventuele noodzakelijke medische gegevens bij zich te dragen.


5. Tijdregistratie.

Omdat de nadruk bij deze loop ligt op deelnemen, wordt geen individuele tijdregistratie voorzien.

 

6. Deelname

1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator
   vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt. (6 jaar)

2. De Deelnemer mag slechts aan het Evenement deelnemen indien hij het daartoe bestemde inschrijvingsformulier online
   volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijvingsgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord
   is gegaan met de algemene voorwaarden.

3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander
   in plaats van de Deelnemer aan het Evenement te laten deel nemen.

4. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring
   van de Organisator, over te dragen aan een derde.

5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijvingsgeld niet terug
   betaald. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet terug betaald.

6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden.
   Terugbetaling van het inschrijvingsgeld vindt niet plaats.

7. Het besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan
   voor enige vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

 

     www.runintothezone.be                                                             12/12/2019

 

DANK AAN ONZE SPONSORS

Concordia.png
Vinci.png
TVH.png
Beeuwsaert.png
Marked.png
Koenavet.png
Cebeo.png
Tentz.png
Madelec.png
Axioma.png